Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Thông tin ứng cử viên HĐQT (1)

  20/10/2022

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội cổ đông bất thường công ty cổ phần May Thanh Trì năm 2022)

chi tiết tại đây

Bình luận