Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

  23/05/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN 2

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

 

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 Công ty cổ phần may Thanh Trì

 

Tên cổ đông: ...........................................................................................................

CMND số: ...............................Ngày cấp: ......................Nơi cấp:..........................

Địa chỉ: ……...........................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: …................................................

Hiện đang sở hữu: ..............................cổ phần (Bằng chữ:.....................................

.................................................................................................................. cổ phần)

 

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức ngày 02/06/2017.

.................., ngày ........ tháng ..... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)

 

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả