NQ vv chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

nq ngày đkcc thq tham dự đh 2024- đã ký

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì

 

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 11/03/2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần May Thanh Trì xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2024.
  • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2024.
  • Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần May Thanh Trì
  • Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty và theo Pháp luật hiện hành.

 

Trân trọng thông báo./.

12/03/2024

head