Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

chi tiết tại đây 

  1. Mã chứng khoán: TTG
  2. Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần
  3. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 cổ phiếu
  4. Số lượng đã thực hiện: 50.000 cổ phiếu
  5. Thời gian thực hiện: từ ngày 10/01/2024 đến ngày 23/01/2024
  6. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 50.000 cổ phiếu
  7. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu
  8. Giá giao dịch bình quân: 9.380 đồng/ cổ phiếu
  9. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh.

24/01/2024

head