Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt, ý kiến cháp thuận toàn bộ.

TTGBCTC_2019_da_ky__1cac_trang_da_xoa

01/04/2020

head