Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt, ý kiến cháp thuận toàn bộ.

Chi tiết tại đây

01/04/2020

head