Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công ty TNHH Kiểm toán An Việt chấp thuận toàn phần.

BCTC 2023 đã kt (1)

BCTC 2023 đã kt- (2)

27/03/2024

head