BB, Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

head