Biên bản Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

Do thiếu thông tin của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị mới nên Đại hội biểu quyết 100% dừng Đại hội để bổ sung thông tin các ứng cử viên.

Đại hội lần tiếp theo sẽ được tiến hành trước ngày 29/07/2022

chi tiết tại đây

30/06/2022

head