Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán

Bổ nhiệm ông Lý Nam Ninh giữ chức vụ Trưởng phòng  Kế toán Công ty Cổ phần May Thanh Trì kể từ ngày 07/11/2023

chi tiết tại đây

07/11/2023

head