Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. Công ty đã thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội và nhận được giấy xác nhận ngày […]

head