ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN THỨ 2

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN THỨ 2

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ 2 như sau:

  1. Thời gian tổ chức:

– Thời gian: 14h ngày 02/06/2017

– Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì

– Địa chỉ: Lô1 – CN3 – Côm Công nghiệp Ngọc Håi – X· Ngäc Håi – Huyện thanh Trì – Hà Nội

  1. Nội dung chính của Đại hội:

– Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

– Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

– Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2016.

– Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

– Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

– Thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014

– Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt

  1. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

– Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần may Thanh Trì : Lô1 – CN3 – Côm Công nghiệp Ngọc Håi – X· Ngäc Håi – Huyện thanh Trì – Hà Nội hoặc:

– Truy cập trang web của Công ty: www.hapro.com.vn từ ngày 04/05/2017

4. Điều kiện tham dự đại hội:

Theo điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần may Thanh Trì, cổ đông được quyền tham dự đại hội đồng cổ đông phải là cổ đông sở hữu ít nhất 10.000 cổ phần (chiếm 0,5% tổng số cổ phần của Công ty). Những cổ đông khác tự nhóm lại với nhau để tạo thành nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10.000 cổ phần (chiếm 0,5% tổng số cổ phần của Công ty) và ủy quyền cho 01 đại diện tham dự.

5. Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

– Chứng minh thư nhân dân;

– Giấy mời họp;

– Giấy uỷ quyền và Giấy mời họp của người uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

  Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

T/M. BAN TỔ CHỨC

   

 

NGUYỄN CỰ TẨM

 

 

23/05/2017

head