Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 28/04/2023, tại hội trường công ty cổ phần May Thanh Trì đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

28/04/2023

head