Danh sách ứng viên ứng cử Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách ứng viên ứng cử Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028

chi tiết tại đây

chi tiết tại đây (2)

TT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Trình độ chuyên môn Nơi công tác
1 Ông Đặng Anh Tuấn 20/03/1980 P604, CT1, Linh Đàm, Hà Nội Cử nhân kinh tế Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội
2 Ông Nguyễn Đình Tú 23/08/1980 Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội Cử nhân kinh tế Công ty TNHH Vải giầy Thanh Cường
3 Ông Nguyễn Ngọc Quang 16/08/1991 Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội Cử nhân kinh tế Công ty TNHH Vải giầy Thanh Cường

31/10/2023

head