Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của ông:

– Nguyễn Quang Huy

– Nguyễn Văn Tuấn

– Phan Lê Hà

chi tiết tại đây

15/09/2022

head