Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Đơn từ nhiệm chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hải Đông

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Minh Hải và ông Hoàng Mạnh Quảng

chi tiết tại đây

29/09/2022

head