GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2017 LẦN 2

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ NĂM 2017 LẦN 2

 

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 – Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………..Ngày cấp: ……………….Nơi cấp: ………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần sở hữu: …………………………………………………………………………………….

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….)

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………..Ngày cấp: ……………….Nơi cấp: ………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần được uỷ quyền: …………………………………………………………………………

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….)

Được thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 của Công ty cổ phần may Thanh Trì và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền, không được uỷ quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

……………, ngày ……… tháng …. năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên)

23/05/2017

head