GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 LẦN 2

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 Công ty cổ phần may Thanh Trì

Tên cổ đông: ……………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………….Ngày cấp: ………………….Nơi cấp:……………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ……………………………………………

Hiện đang sở hữu: …………………………cổ phần (Bằng chữ:……………………………….

…………………………………………………………………………………………………… cổ phần)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 Công ty cổ phần may Thanh Trì được tổ chức ngày 02/06/2017.

………………, ngày …….. tháng ….. năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)

23/05/2017

head