Kí hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Ngày 29/12/2023, công ty cổ phần May Thanh Trì đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (Hợp đồng số 122/2023/HĐ-AVI-TC1).

chi tiết tại đây

29/12/2023

head