Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Ngày 30/12/2022, công ty cổ phần May Thanh Trì đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (Hợp đồng số 106/2022/HĐ-AVI-TC1).

chi tiết tại đây

30/12/2022

head