Nghị quyết HĐQT vv ký kết Hợp đồng giá trị lớn

Thông qua việc công ty cổ phần May Thanh Trì quyết định kí kết, thực hiện hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu với công ty GAWOO CO.,LTD (Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 01/GAWOO-TTG/2024 ngày 22/03/2024) với giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

kí hđ gawoo trên 15%- đã ký

22/03/2024

head