Nghị quyết HĐQT vv sửa chữa, cải tạo nhà xưởng

Thông qua triển khai việc thực hiện nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất của công ty cổ phần May Thanh Trì tại địa chỉ Lô 1 – CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội như sau:

  1. Tổng mức vốn đầu tư: dự kiến 4.000.000.000 đồng, trong đó:
 STT Nội dung đầu tư vốn Giá trị (VND)
1 – Vốn đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các hạng mục công trình của Nhà xưởng sản xuất. 3.000.000.000
2 – Vốn đầu tư nâng cấp trang thiết bị, máy móc tại nhà xưởng sản xuất. 1.000.000.000
  Tổng cộng 4.000.000.000

chi tiết theo file đính kèm

NQ cải tạo, sửa chữa NX- đã ký

08/04/2024

head