Nghị quyết HĐQT vv sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, nội dung chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đẻ tăng vốn điều lệ của Công ty là (14 tỷ đồng) sẽ được sử dụng như sau: (1) Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất; (2) thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước và (3) Thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty, thanh toán tiền lương lao động, trả tiền thuê mặt bằng.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng và tình hình thực tế triển khai của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:

TT Nội dung Tổng giá trị (Đồng) Giá trị lấy từ nguồn phát hành CP (Đồng) Bổ sung từ nguồn hoạt động kinh doanh, vốn khác của Công ty (Đồng) Thời gian dự kiến
1 Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH) 3.455.832.300 3.400.000.000 55.832.300 Trong Quý III/2024
2 Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024) 4.306.069.700 4.300.000.000 6.069.700 Trong Quý III/2024
3 Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất. 4.349.591.000 4.000.000.000 349.591.000 Trong Quý III/2024
4 Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 04/2024- 04/2025) 2.406.600.000 2.300.000.000 106.600.000 Trong Quý III/2024
  Tổng cộng 14.518.093.000 14.000.000.000 518.093.000

chi tiết theo file đính kèm

NQ Điều chỉnh p.an sử dụng vốn

24/04/2024

head