Nghị quyết HĐQT vv thực hiện giao dịch với công ty con

head