Nghị quyết HĐQT vv triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết trong file đính kèm

NQ triển khai p.an CBRL- đã ký

 

18/03/2024

head