Nghị quyết họp HĐQT về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 10/10/2022.
  • Thời gian dự kiến họp: Tháng 11/2022.
  • Địa điểm họp dự kiến; Trụ sở Công ty cổ phần May Thanh Trì – Lô 1 – CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  • Nội dung họp: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Sửa đổi điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

chi tiết tại đây

19/09/2022

head