Nghị quyết họp HĐQT vv đề cử ứng viên TV HĐQT-BKS

  • Do hết thời hạn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT-BKS (16h30 ngày 31/10/2022) công ty chưa nhận được thông tin về ứng cử viên đủ điều kiện theo Điều lệ công ty cổ phần May Thanh Trì. Do đó HĐQT họp thông qua đề cử 03 (ba) ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT- BKS để bầu cử tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 như sau:
  1. Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng                       Giới tính: Nam

2. Họ và tên: Lý Nam Ninh                               Giới tính: Nam

3. Họ và tên: Trịnh Quốc Khánh                       Giới tính: Nam

chi tiết tại đây

01/11/2022

head