Nghị quyết phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ (ESOP)

HĐQT công ty Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 9/11/2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

chi tiết tại đây

29/12/2023

head