Nghị quyết vv chi lương tháng 13 năm 2023 và thưởng Tết năm 2024

Thông qua việc chi tháng lương thứ 13 năm 2023 và thưởng tết năm 2024 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty cổ phần may Thanh Trì, cụ thể như sau:

  • Tổng số tiền chi dự kiến : 1.450.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).
  • Nguồn tiền thưởng: Ứng trước Doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2024.
  • Giao Tổng Giám đốc cân đối dòng tiền và thực hiện phân bổ phù hợp với tinh thần khích lệ người lao động.

chi tiết tại đây 

05/02/2024

head