Nghị quyết vv Điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty là (14 tỷ đồng) sẽ được sử dụng như sau: (1) Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất; (2) thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước và (3) Thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty, thanh toán tiền lương lao động, trả tiền thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng và tình hình thực tế triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:

TT Nội dung Tổng giá trị (Đồng) Giá trị lấy từ nguồn phát hành CP (Đồng) Bổ sung từ nguồn hoạt động kinh doanh, vốn khác của Công ty (Đồng) Thời gian dự kiến
1 Thanh toán khoản nợ với cơ quan quản lý Nhà nước (nợ tiền BHXH) 3.455.832.300 3.400.000.000 55.832.300 Trong Quý III/2024
2 Thanh toán tiền lương lao động (chi phí tiền lương của CBNV, lao động trong 3 tháng Quý III/2024) 4.306.069.700 4.300.000.000 6.069.700 Trong Quý III/2024
3 Bổ sung nguồn vốn để tiến hành nâng cấp, cải tạo nhà xưởng sản xuất. 4.000.000.000 4.000.000.000 0 Trong Quý III/2024
4 Thanh toán chi phí tiền thuê mặt bằng (từ tháng 04/2024- 04/2025) 2.406.600.000 2.300.000.000 106.600.000 Trong Quý III/2024
  Tổng cộng 14.168.502.000 14.000.000.000 168.502.000

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến và nguồn vốn huy động từ việc chào bán cổ phiếu không đạt như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện các thủ tục vay vốn tín dụng ngân hàng và/ hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh để bổ sung vốn lưu động, trả nợ; điều chỉnh phương án sử dụng vốn nếu có.

Căn cứ vào tình hình thực hiện chào bán cổ phiếu của Công ty và số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT quyết định ưu tiên thứ tự sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán theo thứ tự phương án, mục đích sử dụng vốn được sắp xếp tại bảng trên.

chi tiết theo file đính kèm

NQ điều chỉnh, bổ sung pa sd vốn- đã ký

06/05/2024

head