Nghị quyết vv miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty

Bổ nhiệm ông Lý Nam Ninh là Tổng Giám đốc công ty thay bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh kể từ ngày 02/01/2024.

chi tiết tại đây

03/01/2024

head