Nghị quyết vv Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi điều chỉnh phương án sử dụng vốn

Sau khi điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; Hội đồng quản trị công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

chi tiết theo file đính kèm

NQ thông qua hs tăng vốn- đã ký

06/05/2024

head