Nghị quyết vv thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Chi tiết theo file đính kèm

NQ thông qua hồ sơ CBRL- đã ký

18/03/2024

head