Nghị quyết vv thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Nghị quyết vv thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

chi tiết theo file đính kèm

NQ đảm bảo tỷ lệ SHNN.- đã ký

18/03/2024

head