Nhận được đơn từ nhiệm TV HĐQT- ông Khúc Hà Dũng

Ngày 18/10/2023, công ty nhận được Đơn từ nhiệm của ông Khúc Hà Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần May Thanh Trì.

chi tiết tại đây

18/10/2023

head