Tài liệu đại hội Cổ đông

Tất cả các tài liệu bao gồm: Thông báo, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, mẫu đơn đề cử, mẫu sơ yếu lí lịch,.. Xem chi tiết tại đây

16/05/2018

head