TB trả cổ tức năm 2018

Công ty CP May Thanh Trì thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 là ngày 10/06/2019

– Tỷ lệ thực hiện: 2% / cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 200 đồng )

– Ngày thanh toán: 20/08/2019

– Địa điểm thực hiện:

– Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

– Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty cổ  phần may Thanh Trì, địa chỉ: Lô 1 CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, tp Hà Nội, vào các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ 20/08/2019 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

xem chi tiết tại đây

20/05/2019

head