Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần May Thanh Trì xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2023.
  • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2023.
  • Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần May Thanh Trì
  • Nội dung họp:
  • Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
  • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo./.

chi tiết tại đây

15/09/2023

head