Thông báo ngày chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019

– Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 vào cuối tháng 04 năm 2019 hoặc đầu tháng 05 năm 2019
– Ngày chốt DSCĐ có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019 là 22/04/2019

Xem chi tiết tại đây

30/03/2019

head