Thông báo ngày chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020

-Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 vào tháng 04 năm 2020
– Ngày chốt DSCĐ có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 là 01/04/2020

xem chi tiết tại đây

04/03/2023

head