Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì dự kiến tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 29 tháng 06 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần May Thanh Trì. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 15 tháng 06 năm 2022

chi tiết tại đây

21/05/2022

head