Thông báo Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần May Thanh Trì (TTG) theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ là 0%

(Kèm theo Công văn số 6612/UBCK-PTTT ).

chi tiết tại đây

05/10/2023

head