Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng ĐHCĐ 2021

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự  ĐHCĐ thường niên  2021 là ngày 19/05/2021

chi tiết tại đây

28/04/2021

head