Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

Kính gửiQuý cổ đông Công ty cổ phần May Thanh Trì

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Thanh Trì dự kiến tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 vào tháng 11 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần May Thanh Trì. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 là ngày 10 tháng 10 năm 2022.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng!

chi tiết tại đây

19/09/2022

head