Thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam

Thông qua việc Công ty cổ phần May Thanh Trì góp vốn thành lập công ty cổ phần Canvas Hà Nam theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 09/11/2023

chi tiết tại đây

05/12/2023

head