Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công ty TNHH Kiểm toán An Việt chấp thuận toàn phần.

BCTC 2023 đã kt (1)

BCTC 2023 đã kt- (2)

 

head