Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

 

head