Nghị quyết vv Điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 của Công ty cổ phần May Thanh Trì, phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty là (14 tỷ đồng) […]

head