Giải trình vv chậm công bố thông tin bất thường

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 và Điều 15 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện. Ngoài ra, khoản 3 Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC còn quy định tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Sở GDCK nơi chứng khoán niêm yết/ đăng ký giao dịch. Tuy nhiên, do chữ ký số của Công ty bị lỗi không ký số được nên Công ty đã chậm công bố thông tin trong thời hạn quy định (ngày 24/04/2024, Công ty đã công bố thông tin bất thường qua hệ thống CIMS của Sở GDCK Hà Nội và trang thông tin điện tử của công ty (theo đường dẫn: https://hapro.com.vn/nghi-quyet-hdqt-vv-sua-doi-bo-sung-phuong-an-su-dung-von-thu-duoc-tu-dot-chao-ban-co-phieu-rieng-le/https://hapro.com.vn/nghi-quyet-hdqt-vv-thong-qua-ho-so-dang-ki-chao-ban-rieng-le-sau-khi-dieu-chinh-phuong-an-su-dung-von/ )

chi tiết theo file đính kèm

200108100255

10/05/2024

head