Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

          Kính gửi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ

        Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Thanh Trì trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

  1. Thời gian tổ chức:

– Thời gian: 09h ngày 27/04/2024

– Địa điểm: Công ty cổ phần may Thanh Trì

– Địa chỉ: Lô 1- CN3 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Huyện Thanh Trì – Hà nội

  1. Nội dung chính của Đại hội:

– Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

– Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

– Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023.

– Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

– Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

– Thông qua danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

– Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và báo cáo tiến độ thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua).

– Thông qua chủ trương thành lập công ty con của công ty cổ phần May Thanh Trì và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bán hoặc chuyển tài sản liên quan tới hoạt động sản xuất sang công ty con.

– Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

  1. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

– Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần may Thanh Trì : Lô 1 – CN3 – Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi – Xã Ngọc Hồi – Huyện thanh Trì – Hà nội  hoặc:

– Truy cập trang web của Công ty: www.hapro.com.vn từ ngày 05/04/2024

  1. Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

– Căn cước công dân;

– Giấy mời họp;

– Giấy uỷ quyền và Giấy mời họp của người uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

T/M. BAN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

LÝ NAM NINH

Tài liệu ĐHCĐ 2024- đã ký-trang-1

Tài liệu ĐHCĐ 2024- đã ký-trang-2

05/04/2024

head