Biên bản Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

Do thiếu thông tin của các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị mới nên Đại hội biểu quyết 100% dừng Đại hội để bổ sung thông tin các ứng cử viên. Đại hội lần tiếp theo sẽ được tiến hành trước ngày 29/07/2022 chi tiết tại đây

Thông báo mời họp+ Tài liệu Đại hội cổ đông 2020

Kính gửi Quý cổ đông công ty cổ phần May Thanh Trì Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau: –Thời gian: 14h ngày 22/05/2020 – Địa điểm: Công ty cổ phần May Thanh Trì, […]

head